1 Bán dưới giá thành
Bán dưới giá thành được quy định trong pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới như là bán hàng hóa với mức giá thấp hơn mức giá thành sản xuất hợp lý (chi phí sản xuất trung bình của hàng hóa cộng thêm các chi phí gián tiếp khác và lợi nhuận ở mức hợp lý)

Hãy tham khảo thêm các dịch vụ luận văn của chúng tôi:
+ nhận viết luận văn thuê
+ dịch vụ viết tiểu luận thuê
+ Viết báo cáo thực tập

2 Phân biệt giá quốc tế
Là hình thức bán phá giá diễn ra khi doanh nghiệp bán một loại sản phẩm hàng hóa với mức giá khác nhau ở các thị trường hải quan khác nhau hoặc khách hàng khác nhau. (Thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.)

3. Thuế chống bán phá giá
Tính chất của thuế chống bán phá giá chỉ mang ý nghĩa tự vệ (nhằm bù đắp hoặc hạn chế các thiệt hại vật chất do bán phá giá gây ra), vì vậy, mức thuế xuất được áp dụng không được cao hơn biên độ bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu được bán phá giá. Thuế chống bán phá giá đánh vào từng nhà sản xuất riêng lẻ có hành vi bán phá giá gây tổn hại cho quốc gia nhập khẩu. Biện pháp thuế chống bán phá giá chỉ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi:

(a) Hàng hóa đó được đưa vào kinh doanh trên thị trường của quốc gia nhập khẩu với giá thấp hơn trị giá thông thường của nó;

(b) Ngành sản xuất nội địa liên quan của quốc gia nhập khẩu bị thiệt hại về mặt vật chất;

(c) Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá với những thiệt hại vật chất đó.