1. Sự thiết yếu của đề tài

Qua hơn 2 mươi năm đổi mới, Việt Nam đã sở hữu sự lớn mạnh vượt trội, đạt được những thành quả rất quan trọng, đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi hiện trạng đói nghèo. Để đạt những thành quả ngừng thi côngĐây, Việt Nam thực hành 2 chiến lượclớn mạnh kinh tế – phố hội thời kỳ 1991-2000 và thời kỳ 2001-2010. ngày nay, Việt Nam đang chuẩn bị vun đắp chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cho thời kỳ 2011-2020 và Chính phủ đang xin ý kiến đóng góp phổ biến về chủ đề tư tưởng của chiến lược này.

không những thế, chiến lược tăng trưởng kinh tế – phố hội của Việt Nam trong thời gian qua chưa thể hiện rõ ý tưởng chiến lược và những chỉ tiêu chủ đạo của chiến lược để định hướng cho dân tộc bứt phá, trở nên quốc gia phong lưu sánh vai mang những cường quốc năm châu. Nhận thức về chiến lược phát triển còn mơ hồ, lộn lạo nên việc triển khai thực hành chiến lược lớn mạnh quốc gia chưa đạt hiệu quả cao. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động mạnh mẽ, các quá trình cộng tác và cạnh tranh luôn diễn ra song hành, phức tạp và ko dừng phát triển, Việt Nam cần phải xác định rõ xuất phát điểm của mình, những điểm mạnh, các điểm yếu, những cơ hội và nguy cơ để từ Đó xây dựng 1 chiến lược tăng trưởng sở hữu công nghệ, tạo được sự đồng thuận rộng to trong toàn xã hội nhằm vun đắp Việt Nam trở nên 1 quốc gia giàu mạnh.

những trắc trở trên rất rộng to và phức tạp, nó đang là mối nhọc lòng không chỉ của các nhà kỹ thuật, các nhà quản lý và hoạch định chính sách, mà còn là của cả dân tộc. với mong muốn góp phần làm sáng tỏ hơn một số vấn đề về chiến lược tăng trưởng và hơn hết là biểu hiện một bản chiến lược vững mạnh có ý tưởng chiến lược, chỉ tiêu chiến lược rõ ràng vì thế chúng tôi chọn đề tài “Chiến lược tăng trưởng kinh tế – phố hội Việt Nam đến năm 2020”.

3. tiêu chí nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở vật chất lý luận và kinh nghiệm về chiến lược phát triển của Việt Nam và một số nước. từ chậm tiến độ rút ra các vấn đề mang tính cách luận cho việc nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế – phường hội Việt Nam.

thông qua Phân tích những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế – xã hội Việt Nam để chỉ ra điểm khởi hành của nền kinh tế, các ưu điểm, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

trong khoảng Đó, mong muốn cao nhất của đề tài là biểu lộ được một khuông chiến lược tăng trưởng kinh tế – phường hội của Việt Nam rõ ràng với tư tưởng chủ đạo của chiến

lược, tiêu chí của chiến lược, những nhiệm vụ cốt yếu của chiến lược và đơn vị thực hành chiến lược.

4. Đối tượng nghiên cứu và khuôn khổ nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu được xác định là những hoạt động của nền kinh tế Việt Nam, trong ngừng thi côngĐây tụ hội vào một số yếu tố cốt yếu (yếu tố địa lý, nguồn nhân lực, thực trạng phát triển nền kinh tế, hệ thống tài chính, khoa học – khoa học, kết cấu hạ tầng, an sinh phố hội, ô nhiễm môi trường, vai trò nhà nước và bối cảnh quốc tế) tác động đến phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

mặc dầu với phổ biến cố gắng, song bản thân vấn đề nghiên cứu tương đối rộng, phức tạp và hơn nữa nội dung 1 bản chiến lược chẳng hề là sự liệt kê toàn bộ các đơn vị quản lý, lĩnh vực nên đề tài chỉ xin nhắc tới một số vấn đề chính yếu trên được cho là nhu yếu trong chiến lược vững mạnh kinh tế – thị trấn hội Việt Nam đến năm 2020. Đối có ngành nghề an ninh và quốc phòng, đề tài chỉ kể tới như là 1 bộ phận chẳng thể thiếu trong chiến lược lớn mạnh mà không đi sâu vào Tìm hiểu.

Nguồn số liệu thứ cấp tiêu dùng trong nghiên cứu của đề tài được chúng tôi tiến hành thu thập và xử lý từ các nguồn chính sau: Tổng cục Thống kê Việt Nam; những doanh nghiệp quốc tế WB, ADB, WEF và kế thừa một số tài liệu từ những nguồn nghiên cứu khác (có ghi rõ trích dẫn).

5. bí quyết nghiên cứu

mang cách thức tiếp cận hệ thống, đề tài Tìm hiểu 1 số nhân tố chủ yếu tác động phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam trong nền kinh tế thế giới tới năm 2020. hài hòa sở hữu sử dụng cách SWOT để vun đắp chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội Việt Nam đến 2020.

dùng các cách thức Tìm hiểu, tổng hợp, diễn giải, Thống kê học và cách chuyên gia.

6. Ý nghĩa của đề tài

Về mặt khoa học: đề tài đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chiến lược phát triển, qua ngừng thi côngĐây góp phần khẳng định vị trí, vai trò của chiến lược trong vững mạnh đất nước; góp phần xây dựng chiến lược lớn mạnh kinh tế – thị trấn hội Việt Nam đến năm 2020 sở hữu tư tưởng chiến lược và tiêu chí chiến lược rõ ràng.

Về mặt thực tiễn: đề tài Tìm hiểu trình độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, chỉ ra những lợi thế, giảm thiểu, cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong nói chung nền kinh tế thế giới. Đề tài đề xuất chiến lược tăng trưởng kinh tế – thị trấn hội Việt Nam đến năm 2020.

7. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở màn, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài này gồm ba chương chính. Chương 1, hạ tầng lý luận chung về chiến lược tăng trưởng. Chương hai, 1 số yếu tố chính yếu tác động tăng trưởng kinh tế – phường hội Việt Nam tới năm 2020. Chương 3, chiến lược lớn mạnh kinh tế – phố hội Việt Nam tới năm 2020.
hệ thống báo cáo tài chính
vai trò của xuất nhập khẩu
tạo động lực cho người lao động