[COLOR=rgb(44, 44, 44)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]
Program Version: 2.6.9
Language: Russian
By assembling: CUTA
Official website: xsda
Treatment: not required

System requirements:
Operating Systems: Windows XP; Vista; 7; 8; 8.1.

Danh sách các phần mềm:[/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]-DirectX (Full version)
-Microsoft Visual C ++ (2005-2008-2010-2012-2013 x86 and x64 + Visual Studio 2010 F # Runtime 2.0 + Visual Basic 6.0 Extended Runtime + Visual J # 2.0 Redistributable Package + Visual Basic 7 Runtime)
-Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010-2012-2013 Redistributable Package from Lisabon
-NET Framework Version 1.0 SP2 for Windows XP
-NET Framework Version 1.1 SP1
-NET Framework Version 3.5 SP1
-NET Framework Version 3.5 (for Windows 8.1 and 8)
-NET Framework Version 4.0 (for Windows XP and Server 2003)
-NET Framework Version 4.6 RC DC 19.04.2015
-Windows Media Video 9 VCM
-OpenAL 2.1.0
-Rapture3D 2.6.6
-NVIDIA PhysX 9.15.0428
-NVIDIA PhysX Legacy 9.13.0604
-NVIDIA PhysX Legacy Full by CUTA
-RuntimePack Lite 15.3.20
-RuntimePack Full 15.3.20
-Games For Windows - LIVE 3.5.95.0 Final
-Java Platform SE 7 U80
-Java Platform SE 8 U45
-Java Platform by Lisabon SE JDK JRE v7 & 8
-Adobe Flash Player 18.0.0.194 for Internet Explorer
-Adobe Flash Player 18.0.0.194 for Firefox and Netscape
-Adobe Flash Player 18.0.0.194 for Opera and Chrome
-Addon Adobe Shockwave Player 12.1.8.158
-Original Adobe Shockwave Player Full 12.1.8.158
-Adobe AIR 18.0.0.144
-Microsoft Silverlight 5.1.40620.0
-Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1
-Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0
-Microsoft XML v4.0 SP3
-Microsoft XML v6.0 SP1
-Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8
-Unity Web Player 5.0.3.0
-Social Club 1.1.6.0
-Uplay 7.1.0.4136
-Origin 9.5.20.5318
-Steam Client 2.10.91.91
-Windows Imaging 1.0 (for Windows XP and Server 2003)
-Indeo Codecs 5.11
-NVIDIA CUDA Video Encoder 8.17.13.3788[/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]
Chạy file ínstall để cài đặt cứ ấn enter đến cái hình chọn phần mềm thì tích vào những cái cần cài xong enter tiếp quá dễ sử dụng[/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]

http://www.fshare.vn/file/E31MPGWVDXBG
[/COLOR]​