sao vn mình đi đâu cũng bị cấm vận hết vậy ta [IMG]smiles/smilev/doubt.gif[/IMG]